portfolio > Pink Bathrobe Series

Column 2
Column 2
Oil on linen
14" x 16"
2008