portfolio > Pink Bathrobe Series

Column 4
Column 4
Oil on linen
16"W x 18"H
2010